Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

 

урок № 1

біологічні науки більш детально у: http://journal.osnova.com.ua/article/44927-Біологія_—_наука_про_життя._Науки%2C_що_вивчають_життя 

Вступ.

Тема. Біологія– наука про життя. Науки, що вивчають життя.

доберіть пари - назви наук з предметами дослідження цих наук. Це завдання можна виконати за допомогою схеми зображеної попередньо на дошці.)

 

БІОЛОГІЯ                                                          КОСМІЧНІ ТІЛА

 

ХІМІЯ                                                 ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

 

АСТРОНОМІЯ                                  ЗЕМЛЯ

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО                   РЕЧОВИНИ

 

ГЕОГРАФІЯ                                                      МАТЕРІЯ

 

ЕКОЛОГІЯ                                                        ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

 

ФІЗИКА КОМПЛЕКСНА                              НАУКА ПРО ПРИРОДУ

 

Доповніть схему:

 

 

•Царства органічного світу

 

1-                     2- тварини                3-                       4-

Із самого початку свого становлення біологія являла собою систему наук. Це пов'язано з тим, що об'єктами біологічних досліджень були як різні види живих істот, так і різні сторони життєдіяльності організмів, якими займалися зовсім різні науковці.

Спочатку біологічні науки групувалися за типами досліджуваних організмів: ботаніка — наука про рослини, зоологія — про тварин, мікробіологія — про мікроорганізми. Потім сформувалися науки, об'єктами досліджень яких стали біологічні процеси. У результаті з'являються модельні об'єкти — тварини, рослини або бактерії, — з якими працюють майже всі: плодова мушка — дрозофіла у генетиків, жаба і собака — у фізіологів, кишкова паличка — у мікробіології

 

•Біологія як наука має

1-

•Предмет вивчення ( живі організми )

2-

•Методи вивчення (спостереження, опис, експеримент тощо)

 

 

Біологія — одна з природничих наук, предметом якої є живі істоти та їх взаємодія з навколишнім середовищем. Біологія вивчає усі аспекти життя, класифікує та описує живі істоти, вивчає походження їхніх видів, взаємодію між собою та з навколишнім середовищем.

Основні таксономічні одиниці ( таксони )

Царство

Відділ

Клас

Порядок

Родина

Рід

Вид

У біології виділяють такі рівні організації:

Клітинному, субклітинному і молекулярний рівень: клітини містять внутрішньоклітинні структури, які будуються з молекул.

Органний та організмений рівень: у багатоклітинних організмів клітини складають тканини і органи. Органи ж у свою чергу взаємодіють у рамках цілого організму.

Популяційний рівень: особи одного і того ж виду живуть на частині ареалу утворюють популяцію.

Видовий рівень: вільно схрещуються один з одним особини мають морфологічним, фізіологічним, біохімічним схожістю і що займають певний ареал (район поширення) формують вигляд.

Біогеоценотичний та біосферний рівень: на однорідному ділянці земної поверхні складаються біогеоценози, які, у свою чергу, утворюють, біосферу.

Біологів цікавить найбільша таємниця: як взагалі життя вперше з'явилася на Землі і які форми вона мала. Тому вони вивчають всі умови, необхідні для життя. І точно так само, як детективне бюро веде архів, вони намагаються класифікувати всі організми, що існують на планеті.

Як особлива наука біологія виділилася з природничих наук у XIX столітті, коли вчені з’ясували, що живі організми мають певні властивості, які й стали предметом вивчення біології.

Термін «біологія» запровадив у 1802 році Жан Батист Ламарк. Саме він уперше відкрито заявив, що біологія є окремою наукою зі своїм предметом та методами.

Біологія вивчає усі рівні живого від молекулярного до біосфери в цілому. Вона є надзвичайно диференційованою наукою, що поділяється на безліч напрямів. Найпершою серед біологічних наук, що мала на меті не вивчення конкретного об'єкта, а розв'язок проблеми, мабуть, була систематика — наука про класифікацію живих організмів, біохімія вивчає хімічні основи життя, молекулярна біологія — складні взаємодії між біологічними молекулами, клітинна біологія й цитологія — структурно-функціональну організацію клітини, гістологія й анатомія — будову тканин та організму з окремих органів і тканин, фізіологія — фізіологічні функції органів, етологія — поведінку живих істот, екологія — взаємозалежність різних організмів та їхнього середовища. Більшість біологічних наук складаються з дисциплін (від лат. дисципліна — школа, навчання) — наукових напрямів з вузькою спеціалізацією. Наприклад, за об'єктом досліджень у зоології виділяють теріологію — науку про ссавців, орнітологію — про птахів, іхтіологію — про риб, ентомологію — про комах; у ботаніці - основна мета ботаніки як науки — одержання й узагальнення нових знань про світ рослин у всіх проявах його існування. – альгологію – науку про водорості, палеоботаніка вивчає викопні рослини, економічна ботаніка займається використанням рослин тощо. На кордонах з суміжними науками виникають: біофізика (вивчення живих об'єктів фізичними методами), біометрія і т. д..

(Учні повинні вчитися оперувати біологічними поняттями, установлювати взаємозв’язки між біологічними фактами, процесами, явищами. Для цього їх необхідно познайомити з основними науковими поняттями.)

Значення біології у житті людини.

Бурхливий розвиток наук про життя у другій половині ХХ ст. сприяв багатьом відкриттям у галузі біології. Це, зокрема, відкриття і розшифрування генетичного коду, головних ланок синтезу білка, багатьох процесів обміну речовин у живій клітині, триває інтенсивна робота з розшифрування геному людини, рослин і тварин.

За участі учених-біологів досягнуто значного прогресу у своєчасному встановленні причин (діагностуванні) різноманітних захворювань людини, свійських тварин і культурних рослин, їхній профілактиці та лікуванні. На основі біологічно активних речовин, які виробляють різноманітні організми, дослідники створюють ефективні лікарські препарати. Сучасні вчені здатні штучно змінювати спадковий матеріал різноманітних організмів.

Наприклад, до клітин бактерії кишкової палички введено гени, що відповідають за утворення гормонів, необхідних для лікування низки захворювань людини (карликовість, цукровий діабет та ін.), (згадайте про причини цих захворювань). Раніше ці речовини видобували з тварин у невеликих кількостях, а тепер їх можна отримувати в мікробіологічних лабораторіях згідно з потребами.

Організми із зміненим спадковим матеріалом (їх називають генетично модифікованими) вирізняються стійкістю до захворювань, високою продуктивністю тощо. Проте застосування цих організмів нині обмежене, оскільки ще досконало не досліджено вплив їхнього споживання на організм людини та свійських тварин.

Сучасні дослідження в галузі молекулярної біології та генетики дають змогу виявляти дефектні гени, які спричиняють спадкові захворювання, та замінювати їх на нормальні копії.

Екологія - наука, покликана своїми дослідженнями переконати людей у необхідності дбайливого ставлення до природи, жити за її законами, а не намагатися їх змінити в будь-який спосіб. Тому вона слугує теоретичною базою для планування і здійснення охорони навколишнього природного середовища. На базі екологічних досліджень створюються нові напрями охорони як окремих видів організмів, так і їхніх угруповань.

Завдання сучасної біології насамперед полягають у розв'язанні найважливіших проблем людства: збільшення продовольчого потенціалу планети; поліпшення екологічного стану середовища життя людини, збереження її здоров'я і довголіття; одержання альтернативних джерел енергії. Тому актуальним буде:

- встановлення контролю над самовідновленням біоресурсів;

- створення штучних біологічних систем з потрібними людині компонентами, не порушуючи екологічної рівноваги;

- вивчення складних фізіолого-генетичних функцій організму для подолання та попередження онкологічних та інших небезпечних захворювань людини;

- використання генетично модифікованих організмів для одержання від них білків, антитіл, ферментів, гормонів, вакцин для медицини і ветеринарії;

- вивчення енергетичних і синтетичних процесів у клітині для перетворення їх у промислові біотехнології.

Утворення нових наукових напрямів триває й нині. Нещодавно на стику генетики й молекулярної біології сформувалася така дисципліна, як геноміка — порівняння будови генетичних апаратів різних організмів. Біоінформатика, або обчислювальна біологія, — теж одна з наймолодших біологічних наук, яка використовує комп'ютери для розв'язку певних біологічних завдань. Без неї неможливо обробити інформаційні масиви даних, що накопичуються в сучасній науці.

У пошуках відповідей на свої питання біологи вдаються до допомоги природи. Вони опускаються на крижані глибини океанів, піднімаються на найвищі вершини в пошуках розгадок. Вони прокладають дорогу крізь непрохідні джунглі і годинами дивляться в мікроскопи. Іноді вони проводять дивні експерименти, щоб дістатися до таємниць життя.

Застосування біологічних знань

Які речовини необхідні людині для життєдіяльності?

Звідки вона їх отримує?

Необхідні для харчування речовини (білки, жири, вуглеводи і вітаміни) людина отримує здебільшого від культурних рослин, тобто тих, яка сама вирощує, і домашніх тварин. Знання законів генетики і селекції, фізіологічних особливостей цих рослин і тварин дозволяє вдосконалювати способи їх вирощування, а також виводити нові сорти рослин і породи тварин.

Рівень знань в галузі біогеографії та екології дозволяє визначити можливість і ефективність введення в культуру певної країни тих рослин, які раніше там не вирощувалися. А генна інженерія надає сортам і породам тих властивостей, які необхідні людині.

Ви всі знаєте таку рослину, як соя (демонстрування малюнка). Соя — джерело білка, без якого неможливе існування будь-якого організму. Але раніше в Україні цю культуру не вирощували, бо в умовах нашого клімату її насіння не дозрівало. Тепер цю проблему вирішено завдяки селекції, що дозволила ввести в гени сої ген, який прискорює дозрівання насіння. Культури, з якими вчені роблять досліди на рівні генів, тобто частинок, що несуть спадкову інформацію про організм, називають трансгенними. Зараз громадськість усіх країн активно обговорює проблеми безпеки вживання трансгенних продуктів. Єдиної точки зору щодо цього питання не існує, адже вивчення впливу трансгенних культур на здоров’я людини повинно проводитися багато років. І тільки після досконалого дослідження стане зрозумілою їхня дія.

Ще одним прикладом трансгенної культури може стати картопля, яку не ушкоджує колорадський жук (демонстрування малюнка). Також невідомо, до яких наслідків може призвести вживання такої картоплі. Помічено, що така картопля менш стійка до ураження хворобою рослин — фітофторозом.

Чи має значення біологія для ведення сільського, лісового і промислового господарств?

Винятково велике значення має біологія як теоретична основа для ведення сільського, лісового і промислового господарств. Розуміння закономірностей розмноження і розповсюдження хвороботворних вірусів і бактерій, паразитичних організмів необхідне людині для успішної боротьби з інфекційними і паразитичними захворюваннями.

Рослинний світ — складова частина природи

Пригадайте, що таке екосистема?

Отже, життя на нашій планеті існує завдяки діяльності рослин. Саме рослини здатні акумулювати енергію Сонця і переводити її в енергію хімічних зв’язків, утворювати із неорганічних речовин органічні. Органічні речовини, як джерело їжі та енергії, необхідні всьому живому на планеті. Виробляє органічні речовини зелена рослина. Вона збагачує повітря киснем, яким дихають рослини, лишайники, багато грибів, тварини, людина. У процесі дихання виділяється вуглекислий газ. Також вуглекислий газ виділяється під час розкладання мертвих залишків, при горінні, знищенні сміття, технічних відходів. Завдяки рослинам, які поглинають вуглекислий газ у процесі повітряного живлення, його об’єм у повітрі підтримується. Отже, рослини є головною ланкою в будь-якому ланцюзі живлення.

Пригадайте, що таке ланцюг живлення?

Значення рослин люди зрозуміли ще в давні часи. Ними милувалися, лікувалися, про них складали пісні та легенди. Тому з давніх-давен люди уславлювали рослинний світ, надавали рослинам божественного значення.

Наприклад, у стародавніх греків і римлян у великій пошані були лілії та гіацинти. Щороку навесні вони влаштовували триденне свято Гіацинтин. Французи любили лілії, тому на гербі Франції зображено три лілії. У Болгарії особливого ставлення зазнали троянди. Щорічно під час збирання трояндових пелюсток у цій країні відзначають свято троянд. В Англії великою популярністю користується мак. В день пам’яті загиблих вояків маками встеляють підніжжя пам’ятників і прикрашають вікна будинків. В Японії великою повагою користуються хризантеми. Вони є символом нації і зображені на гербі та державній печатці Японії. Найвищою нагородою країни Вранішнього сонця є орден Хризантеми. Жовтень у Японії називають місяцем хризантем.

Найтовстіше дерево на світі — баобаб — мешканець африканських саван. Воно має великі білі квіти — до 20 см у діаметрі. Цікаво, що баобаб цвіте до того, як розвинуться квітки. Його плоди схожі на огірки, і їх охоче їдять мавпи, тому баобаб називають “мавпячим деревом”. З його плодів готують напій, за смаком схожий на лимонад, тож його ще називають “лимонадним деревом”. Використовують також і міцні волокна деревини баобаба — з них плетуть рибальські сіті, виготовляють папір. Баобаб, можливо, — найдавніша рослина на світі. Він може дожити до 5 500 років, а його стовбур сягає в діаметрі до 9 метрів.

І цікавих фактів про життя рослин можна навести безліч.

Людство вдячне тваринам. Проявом такої вдячності стали пам'ятники, споруджені у багатьох країнах світу.

Назвіть відомі вам пам'ятники?

Найбільше їх встановлено собаці, є кілька жабі й навіть один — дрозофілі.

Які науки є біологічними?

Що вони вивчають?

Які рівні організації живого ви знаєте?

Чому біологію називають наукою майбутнього?

Сучасна біологія — це одна з найпотужніших наук сьогодення, що являє собою систему знань і включає сотні дисциплін та напрямів досліджень. Нині розвиток біологічних досліджень є пріоритетом не тільки науки, але й ознакою цивілізованого суспільства.

 

 Создан 16 сен 2014